LIPIEC
Dzwonek skupiony (Campanula glomerata)

Zasięg pionowy regla dolnego wynosi od 550  do 1150 m n.p.m.

Głównym zbiorowiskiem roślinnym jest tu żyzna buczyna karpacka, wykształcona na glebach brunatnych, umiarkowanie wilgotnych i świeżych. Jest to las z przewagą buka pospolitego, występuje w nim również klon jawor i jodła pospolita. Krzewów występuje niewiele, spotyka się jarząb pospolity, wiciokrzew czarny, wawrzynek wilczełyko, a także leszczynę pospolitą. Dno lasu pokryte jest przez ściółkę, rośnie tu paprotnik Brauna, żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty i bulwiasty, bluszczyk kosmaty, szałwia lepka, wilczomlecz migdałolistny. Wiosną pojawiają się geofity – kokorycz pusta i pełna, ziarnopłon wiosenny, śnieżyczka przebiśnieg, zdrojówka rutewkowata, czosnek niedźwiedzi. Obficie kwitnie też miesiącznica trwała. Buczyna karpacka występuje, podobnie jak grąd, w dwóch odmianach, zachodnio- i wschodniokarpackiej. Ta druga wyróżnia się występowaniem sałatnicy  leśnej i kostrzewy górskiej. W Tatrach spotykana jest głównie na podłożu wapiennym,  właściwie tylko w Dolinie Strążyskiej i Dolinie Białego. Wiosną kwitnie tu obficie rzeżucha trójlistkowa i urdzik  karpacki. Ma tu także swoje stanowiska jeden z najpiękniejszych naszych storczyków, obuwik pospolity.

W Pieninach występuje zespół ciepłolubnej buczyny (pienińska buczyna storczykowa, storczykowa buczyna karpacka). W drzewostanie dominuje buk lub jodła, a w poszyciu rosną: dereń świdwa, irga pospolita i czarna, leszczyna pospolita, malina zwyczajna, wawrzynek wilczełyko i wiciokrzew suchodrzew. Charakterystycznym dla tego zespołu roślinności jest występowanie roślin takich jak ciemiężyk białokwiatowy, powojnik alpejski, kozłek trójlistkowy, naparstnica pospolita, ostrożeń lepki, okrzyn szerokolistny.

Na grzbietowych spłaszczeniach terenu, na glebach bielicowych występuje kwaśna buczyna górska. Panuje tu buk zwyczajny z niedużą domieszką świerka pospolitego, a w miejscach wilgotnych także klonu jaworu. Poszycie skąpe, gdzieniegdzie w miejscach prześwietlonych spotkać można bez koralowy. Runo także ubogie, rośnie tu konwalijka dwulistna, borówka czarna, szczawik zajęczy, cienistka trójkątna, nerecznica krótkoostna, zachyłka oszczepowata. Często może występować łanowo kosmatka gajowa i trzcinnik leśny. Można spotkać tu także zawilca gajowego i nerecznicę samczą.

W reglu dolnym spotykana jest także jaworzyna, występująca na wapiennych złomach skalnych w Pieninach, Beskidzie Niskim i Bieszczadach. W ściółce rośnie tu języcznik zwyczajny i miesiącznica trwała.  Występuje także paprotnik kolczysty, nerecznica krótkoostna, samcza i szerokolistna. Spotyka się także bluszczyk kosmaty, bodziszek cuchnący, miodunkę ćmę, przytulię wonną, szczyr trwały, śledziennicę skrętoległą, żywiec cebulkowy i gruczołowaty. Pojawia się lulecznica kraińska, zwłaszcza w Bieszczadach.

W Beskidzie Żywieckim i Śląskim oraz rzadziej w Bieszczadach i Beskidzie Niskim na stromych, północnych stokach występuje jaworzyna karpacka. Klon jawor występuje tu w postaci niskich, wielopniowych drzew. Domieszkę stanowi jarząb pospolity. W runie rosną liczne gatunki ziołoroślowe, m.in. miłosna górska, wietlica alpejska i parzydło leśne.

Występują tu także łęgi – podgórski lęg jesionowy, nadrzeczna olszyna górska oraz górska olszyna bagienna. Głównym drzewem jest tu olsza szara, dodatkowo pojawia się olsza czarna, rzadziej klon jawor i jesion wyniosły. W runie górskiej olszyny bagiennej występuje knieć  błotna górska, kozłek całolistny, rzeżucha gorzka, sitowie leśne, gwiazdnica gajowa, kuklik zwisły, lepiężnik biały, niezapominajka błotna, śledziennica skrętolistna, pępawa błotna.

Rozpowszechnione są również bory świerkowe i świerkowo-jodłowe, zwłaszcza na Babiej Górze oraz w Beskidzie Wyspowym, na glebach brunatnych, kwaśnych. W runie występują m. in. borówka czarna, szczawik zajęczy, kosmatka gajowa, podrzeń żebrowiec, gruszycznik jednokwiatowy, jastrzębiec leśny, pszeniec leśny, przytulia hercyńska.

Na kamieńcach nadrzecznych występują zarośla, w których dominującymi gatunkami są wierzba siwa, września pobrzeżna i lepiężnik wyłysiały.

W źródliskach i nad strumieniami rosną ziołorośla, składające się z lepiężnika wyłysiałego, parzydła leśnego i omiega górskiego.

Występują tu także torfowiska niskie z młaką turzycową i torfowiska wysokie, zwłaszcza w Karpatach Zachodnich, gdzie spotkać można rosiczkę okrągłolistną.

Murawy naskalne występują rzadko, głównie w Pieninach i Tatrach. W Pieninach – na siedliskach chłodnych - endemiczny zespół górskiej murawy naskalnej z chryzantemą Zawadzkiego i seslerią skalną, ciepłolubne murawy naskalne z kostrzewą bladą, powstałe po odlesieniu skał (częściowo naturalne), a w Tatrach – na skałach wapiennych występują zespoły turzycy zawsze zielonej i kostrzewy tatrzańskiej.

Zbiorowiska  wtórne w reglu dolnym to przede wszystkim łąki. Powstały po wycięciu lasów i utrzymują się dzięki koszeniu, koszarowaniu lub wypasowi. Najczęściej spotykana jest łąka ostrożeniowa i łąka mieczykowa. W Zachodnich Karpatach rośnie szafran spiski. W Pieninach, Skalicach Nowotarskich i Spiskich i Gorcach, a gdzieniegdzie w Beskidach, występują  suche i ciepłe łąki z koniczyną pagórkową i przelotem pospolitym. Na glebach kwaśnych, na podłożu bezwapiennym rosną ubogie pastwiska z bliźniczką psią trawką i wrzosem, tzw. „tłoki”. Nieco rzadsze są bliźniczyska, tzw. „psiary”, gdzie występuje bliźniczka psia trawka.

Pola uprawne sięgają do około 1000 m n.p.m. Wykształcają się tu zbiorowiska chwastów charakterystyczne dla różnych upraw. Jednym z najbardziej charakterystycznych zespołów jest tu zespół wyki czteronasiennej.

Rzadko występują natomiast zbiorowiska roślinności ruderalnej, głównie na przychaciach i podwórkach - rośnie tu pokrzywa zwyczajna czy ślaz zaniedbany.


Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.